[ صفحه مشاهده تعرفه تبلیغات درکانون هوادارن رئــــال مادرید ]

[ Screen advertising prices in fc-realmadrid.ir]
[لیست قیمت بنرهای افقی]
ADS 1

تبلیغات بنر افقی در صفحه اصلی

اندازه بنر : 60 - 468
قیمت : 40000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

90000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 2

تبلیغات بنر افقی در صفحه اصلی

اندازه بنر : 90 - 728
قیمت : 60000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

120000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 3

تبلیغات بنر افقی در صفحه اصلی

اندازه بنر : 90 - 970
قیمت : 70000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

140000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 4

تبلیغات بنر افقی در ادامه مطلب

اندازه بنر : 60 - 468
قیمت : 25000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

50000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 5

تبلیغات بنر افقی در ادامه مطلب

اندازه بنر : 90 - 728
قیمت : 40000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

90000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 6

تبلیغات بنر افقی در ادامه مطلب

اندازه بنر : 90 - 970
قیمت : 50000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

100000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید

[پاپ آپ]
ADS 7

تبلیغات پاپ آپ در صفحه اصلی


قیمت : 80000 تومان
قیمت برای 3 ماه :

160000 تومان


برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 8

تبلیغات پاپ آپ در ادامه مطلب


قیمت : 50000 تومان
قیمت برای 3 ماه :

100000 تومان


برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 9

تبلیغات پاپ آپ در تمام صفحات


قیمت : 120000 تومان
قیمت برای 3 ماه :

240000 تومان


برای خرید این جایگاه کلیک کنید

[لیست قیمت بنرهای عمودی]
ADS 10

تبلیغات بنر عمودی در ستون کناری

اندازه بنر : 240 - 120
قیمت : 30000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

60000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 11

تبلیغات بنر عمودی در ستون کناری

اندازه بنر : 600 - 120
قیمت : 50000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

100000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 12

تبلیغات بنر عمودی در ادامه مطلب

اندازه بنر : 250 - 250
قیمت : 30000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

60000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید

[لیست قیمت تبلیغات متنی در سایت]
ADS 13

تبلیغات متنی در صفحه اصلی

اندازه بنر : 60 - 648
قیمت : 15000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

30000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 14

تبلیغات متنی در ادامه مطلب

اندازه بنر : 60 - 648
قیمت : 10000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

20000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 15

تبلیغات متنی در تمام صفحات

اندازه بنر : 60 - 648
قیمت : 25000 تومان
قیمت بنرافقی برای 3 ماه :

50000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید