به سرقت رفتن ساعت هایی که فیفا قرار بود به برندگان جوایز فیفا بدهد

جدید

فیفا اعلام کرد که شش ساعتی که قرار بود به برندگان جوایز بهترین های فوتبال جهان اهدا شود به سرقت رفته است.