عذرخواهی مستقیم اینیستا از رئالی ها

جدید

عدم حضور ستاره های بارسا در مراسم The Best فیفا انتقادهای زیادی را در پی داشته است.