هرمل: زیدان جایزه ای را برد که به عنوان فرانسوی برایش خوشایند بود

جدید

زیدان جایزه فیفا را نبرد اما جایزه ای را برد که به عنوان فرانسوی برایش خوشایند بود. او به عنوان مربی سال فرانسه انتخاب شد. فرانس فوتبال از سال 1973 این جایزه را اهدا می کند.