پارخا: رئال یکی از قدرتمندترین حریفان است اما به تلاش ادامه می دهیم

جدید

نیکو پارخا یکی از کاپیتان های سویا در مورد تقابل تیمش و رئال صحبت کرد.